Persoonlijk ontwikkelen

KINNES biedt verschillende trainingen aan die een werknemer kunnen helpen om hun persoonlijke ontwikkeling verder vorm te geven. Al naar gelang de behoefte, kan uit onderstaand aanbod door werknemer en werkgever een keus worden gemaakt. De eigen verantwoordelijkheid van de werknemer staat bij alle trainingen centraal.

Empowerment

Empowerment ofwel zelfregie is een centraal begrip. Het heeft te maken met controle hebben over de eigen situatie, vertrouwen hebben in eigen capaciteiten om iets te bereiken, passende doelen kunnen stellen en eigen keuzes maken.

Faalangstreductietraining

Faalangst is de angst om niet te voldoen aan (door jezelf of anderen) gestelde eisen of normen. Deze angst werkt vaak belemmerend. Vaak verhindert het dat mensen iets ondernemen en leidt het tot onderpresteren. Faalangst kan voorkomen op cognitief, motorisch of sociaal gebied. In een faalangstreductietraining wordt inzicht verkregen in de invloed die faalangst heeft op de persoon en zijn omgeving. Verder worden er handvatten gegeven om zo goed mogelijk om te gaan met faalangst.

Gezond werknemerschap

Gezond werknemerschap houdt in dat een werknemer voldoende fit is voor zijn werk, ook op langere termijn. Een gezonde leefstijl is hiervoor een voorwaarde. KINNES biedt een training “gezond werknemerschap” aan, waarin de thema’s voeding, stress, slaap en beweging aan de orde komen.

Matrix methode

De Matrix methode is een gesprekstechniek om mentale problemen te voorkomen en op te lossen. Het is een manier van vragen stellen waardoor de werknemer zelf de oplossing voor een probleem vindt en toepast. De oorzaak van het probleem hoeft niet verteld te worden. Met deze (praktische) methode wordt de werknemer begeleidt om onhandige strategieën te vervangen door gewenste strategieën.

Mindfulness

Mindfulness is ‘op een speciale manier oplettende zijn’: bewust aanwezig in het hier en nu, zonder te oordelen (Jon Kabat-Zinn, grondlegger). Tijdens het werk kunnen mindfulnesstechnieken helpen om minder afgeleid te zijn. In de training wordt geoefend om de aandacht te focussen op het huidige moment. Verder zijn acceptatie van ongemakkelijke gevoelens, minder piekeren en minder snel oordelen belangrijke thema’s.

Ontwikkeladviestraject

De arbeidsmarkt verandert in snel tempo. Er verdwijnen banen, er komen nieuwe banen bij en bestaande banen evolueren. De baan voor het leven bestaat niet meer. Om een goed aanbod voor de arbeidsmarkt te blijven moeten werknemers meebewegen met de veranderende vraag. Er wordt van werknemers flexibiliteit verwacht en zij moeten de regie gaan voeren in hun eigen loopbaan. Dit geldt voor werknemers die in een zogenaamd krimpberoep werken; maar ook voor werknemers met een beroep waar nu nog voldoende vraag naar is. KINNES biedt aan werknemers de mogelijkheid om, met een ervaren loopbaanaviseur/coach, na te denken over hun toekomst in werk met als doel te komen tot een plan voor de toekomst.

Neem conact op met Kinnes

Hoe kunnen wij helpen?

  • 0639083116
  • Info@kinnes.nl
  • Schweitzerlaan 3, 9728 NR, Groningen

Stuur een e-mail